Allmänna villkor

OM DETTA AVTAL

1.1 Om

Detta avtal reglerar kundens kostnadsfria provperiod, användning och prenumeration på DealsDistributed.com-tjänsterna. Med "tjänster" avses den webbaserade applikationstjänst som tillhandahålls på DealsDistributed.com, inklusive relaterade online- och offlinekomponenter.

1.2 Avtalsslutande parter

Detta avtal är mellan dig, som här kallas ("Kunden"), och Nowonomics AB, Artillerigatan 42, 11445 Stockholm. Company number 556990-1795, herein referred to as the ("Service Provider")

1.3. Parternas förhållande till varandra.

Parterna är oberoende entreprenörer. Detta avtal skapar inte något partnerskap, franchise, joint venture, agent-, förtroende- eller anställningsförhållande mellan parterna.

1.4 Godkännande

Detta avtal och dess villkor accepteras av kunden genom att underteckna detta Avtal och beställningsformuläret med hänvisning till detta Avtal.

1.5 Version

Detta avtal är giltigt från och med den dag då kunden senast godkände det i sin nuvarande version.

1.6 Uppdatera

Det uppdaterades senast den 25 maj 2020.

Läs mer:

GRATIS TEST

2.1 Tillhandahållande av tjänster

Tjänsteleverantören ska göra en eller flera tjänster gratis tillgängliga för kunden under en begränsad tid för teständamål.

2.2 Testing Period

Prövningsperioden ska avslutas antingen (i) automatiskt när ett visst antal provningsdagar löper ut från den dag då kunden godkänner detta avtal eller (ii) på startdatumet för en abonnemangstjänst som kunden köper.

2.3 Uppsägning

Testtjänsten kan när som helst avbrytas av endera parten. Det finns inget rättsligt krav på gratis testning..

2.4 Testdata

Uppgifter som matas in under provperioden samt konfigurationer och anpassningar som kunden gör under provperioden kan behållas genom att köpa en prenumerationstjänst före provperiodens slut. Om kunden väljer att inte köpa en prenumerationstjänst kommer alla provdata inte längre att vara tillgängliga efter uppsägningen.

Läs mer:

PRENUMERATIONSTJÄNSTER

3.1. Tillhandahållande av tjänster.

Alla tjänster tillhandahålls kunden i befintligt skick. Tjänsternas funktionalitet och omfattning kan vara föremål för ständiga förändringar. Funktionaliteten och omfattningen av framtida tjänster kan inte på något sätt garanteras.

3.2. Prenumerationer.

Services are bought as subscriptions and may only be accessed by authorised, users, uniquely identified with a username and password. "Subscriptions" are to gain access to the Service Provider`s Affiliate Network aggregation and reporting Service, through the DealsDistributed.com API. Subscriptions cannot be shared or used by anyone other than the Customer, however, the use of data contained within the API is allowed on as many website domains or applications as is required, providing the Customer is the owner of those domains and applications and the Customer discloses the domain and application names.

Läs mer:

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

4.1 Tjänsteleverantörens ansvar.

Tjänsteleverantören är ansvarig för att (i) göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra de Abonnerade tjänsterna tillgängliga, med undantag för: planerat driftstopp eller otillgänglighet som orsakas av omständigheter som ligger utanför rimlig kontroll, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, myndighetsåtgärder, översvämning, brand, jordbävning, oroligheter, terroristhandlingar, strejker eller andra arbetsproblem eller fel eller förseningar hos Internetleverantören, och (ii) tillhandahålla de Köpta tjänsterna endast i enlighet med tillämpliga lagar och myndighetsföreskrifter. (iii) förbehåller sig rätten att avlägsna annonsörer eller nätverk från tjänsten av vilken anledning som helst. tjänsteleverantören kommer INTE att hållas (i) ansvarig för någon förlust av verksamhet av någon anledning som helst till följd av användning eller driftstopp av tjänsterna.

4.2. Kundens ansvar.

Kunden är ensam ansvarig för (i) att följa detta avtal, (ii) att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av tjänsterna och att omedelbart meddela tjänsteleverantören om sådan obehörig åtkomst eller användning, och (iii) att använda tjänsterna endast i enlighet med tillämpliga lagar och myndighetsföreskrifter. Kunden förbinder sig att INTE (i) göra tjänsterna tillgängliga för andra än auktoriserade användare, (ii) sälja, dela, återförsälja, hyra ut eller leasa tjänsterna eller data som tillhandahålls via DealsDistributed.com API, (ii) störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos tjänsterna eller någon tredje parts data som finns i dem, eller (iii) försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna eller relaterade system eller nätverk.

4.4 Begränsningar i användningen.

Beroende på abonnemangsplan kan tjänsterna omfattas av andra begränsningar, t.ex. antal serverförfrågningar, antal supportförfrågningar eller andra. Sådana begränsningar anges i beställningsformuläret. Tjänsteleverantören kan när som helst ändra användningsbegränsningarna om detta är nödvändigt för att tjänsten ska kunna fortsätta att användas.

Läs mer:

AVGIFTER OCH BETALNING FÖR ABONNEMANGSTJÄNSTER

5.1. Prenumerationsavgifter.

Om inget annat anges är abonnemangsavgifterna (i) betalbara i den angivna valutan, (ii) baserade på de köpta tjänsterna och inte på den faktiska användningen, (iii) betalningsförpliktelserna kan inte avbrytas och betalda avgifter kan inte återbetalas. De priser, funktioner och alternativ i tjänsten som är tillgängliga för en kund beror på den prenumerationsplan som kunden väljer vid beställningstillfället. "Prenumerationsplan" innebär rätten att få tillgång till och använda Tjänsten under en viss tidsperiod mot en periodisk avgift, med förbehåll för de begränsningar och krav som gäller för den Prenumerationsplan som används för att beskriva den valda Prenumerationsplanen på webbplatsen. De tillämpliga avgifterna för varje prenumerationssplan anges på webbplatsen.

5.2. Fakturering och betalning.

Kunden ska tillhandahålla faktureringsinformation till tjänsteleverantören. Kunden är ansvarig för att upprätthålla fullständiga och korrekta fakturerings- och kontaktuppgifter.

5.3 Betalningsvillkor

Unless otherwise specified, payment is to be made in advance for the next subscription period. When you register to start a subscription, you will be required to provide DealsDistributed.com with accurate, complete, and current credit card information for a valid credit card that you are authorised to use. By clicking the ‘Start subscription’ button as part of the ordering process, you authorise DealsDistributed.com or its agent to bill your credit card the applicable Subscription Fees, any and all applicable taxes, and any other charges you may incur in connection with your use of the Subscription Service, all of which will be charged to your credit card. Invoiced charges are due net from the invoice date.

5.4 Förfallna avgifter.

Om kunden inte betalar sina avgifter inom 14 dagar från förfallodagen ska kunden vara ansvarig för att betala alla tjänsteleverantörens rimliga kostnader för att driva in de avgifter som ska betalas.

5.5. Uppsägning av tjänsten.

If any amount owing by Customer under this or any other agreement for the Service Provider`s services is 30 or more days overdue, the Service Provider may, without limiting their other rights and remedies, suspend their services to the Customer until such amounts are paid in full.

5.6. Skatter.

Om Tjänsteleverantören enligt lag är skyldig att ta ut skatt kommer det relevanta beloppet att debiteras Kunden och betalas av Kunden om inte Kunden förser Tjänsteleverantören med ett giltigt intyg om skattebefrielse som godkänts av den relevanta skattemyndigheten.

5.7 Benefits

Du kan få eller vara berättigad till vissa prisstrukturer, rabatter, funktioner, kampanjer och andra förmåner (kollektivt kallade "förmåner"). Sådana förmåner kan ändras eller avslutas utan föregående meddelande..

Läs mer:

EGENDOMSRÄTTIGHETER

6.1. Förbehåll för rättigheter.

Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas här, förbehåller sig Tjänsteleverantören alla rättigheter, titlar och intressen i och till Tjänsterna, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter. Kunden beviljas inga rättigheter enligt detta avtal som inte uttryckligen anges här.

6.2. Begränsningar.

Kunden får inte (i) tillåta någon tredje part att få tillgång till tjänsterna, förutom i enlighet med vad som tillåts här eller i ett beställningsformulär, (ii) skapa derivatverk baserade på tjänsterna, (iii) kopiera, rama in eller spegla någon del av tjänsterna, förutom för att kopiera eller rama in på kundens egna intranät eller på annat sätt för kundens interna affärssyften, (iv) göra om ingenjörskonst av tjänsterna, eller (v) få tillgång till tjänsterna för att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera några av tjänsternas egenskaper, funktioner eller grafik.

6.3. Äganderätt till kunduppgifter.

När det gäller förhållandet mellan Tjänsteleverantören och Kunden är Kunden ensam ägare till alla rättigheter, titlar och intressen i och till alla Kunddata.

6.4. KundFeedback.

Tjänsteleverantören ska ha en royaltyfri, världsomspännande, överförbar, underlicensierbar, oåterkallelig, evig licens för att använda eller införliva feedback, förslag, önskemål om förbättringar eller rekommendationer från kunden i tjänsterna.

Läs mer:

SEKTRETESS

7.1. Definition von vertraulichen Informationen.

Med "konfidentiell information" avses här konfidentiell information som en part ("den utlämnande parten") lämnar ut muntligen eller skriftligen till den andra parten ("den mottagande parten") och som betecknas som konfidentiell eller som, med hänsyn till informationens art och omständigheterna kring utlämnandet, rimligen kan uppfattas som konfidentiell. Konfidentiell kundinformation omfattar även kunddata. Vår konfidentiella information omfattar tjänsterna, och konfidentiell information från varje part omfattar villkoren i detta avtal och eventuella beställningsformulär samt affärs- och marknadsföringsplaner, teknik och teknisk information, produktplaner och produktdesign samt affärsprocesser som den parten avslöjat. Konfidentiell information (med undantag för kunddata) omfattar dock inte information som (i) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan att den utlämnande parten bryter mot någon skyldighet, (ii) var känd för den mottagande parten innan den utlämnande parten avslöjade den utan att den utlämnande parten bröt mot någon skyldighet, (iii) mottogs från en tredje part utan att den utlämnande parten bröt mot någon skyldighet eller (iv) utvecklades självständigt av den mottagande parten.

7.2. Skydd av konfidentiell information.

Om inte annat skriftligen tillåts av den utlämnande parten ska (i) den mottagande parten iaktta samma omsorg som den iakttar för att skydda sekretessen för sin egen konfidentiella information av samma slag (men under inga omständigheter mindre än rimlig omsorg) för att inte avslöja eller använda den utlämnande partens konfidentiella information för ändamål som ligger utanför detta avtals räckvidd, ii) den mottagande parten begränsar tillgången till den avslöjande partens konfidentiella information till de av sina anställda, entreprenörer och ombud som behöver sådan tillgång för ändamål som är förenliga med detta avtal och som har undertecknat sekretessavtal med den mottagande parten som innehåller ett skydd som inte är mindre strängt än det som anges i detta avtal.

7.3. Skydd av kunduppgifter.

Utan att begränsa det föregående ska Tjänsteleverantören upprätthålla rimliga administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, sekretessen och integriteten hos Kunddata. Tjänsteleverantören får (i) avslöja kunddata endast om det krävs enligt lag eller om kunden uttryckligen och skriftligen tillåter det, eller (ii) få tillgång till kunddata endast för att tillhandahålla tjänsterna eller förebygga tekniska problem, eller på kundens begäran i samband med kundsupportfrågor.

Läs mer:

GARANTIER OCH FRISKRIVNINGAR

8.1. Ansvarsfriskrivning

Med undantag för vad som uttryckligen anges här lämnar ingen av parterna några garantier av något slag, uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, och varje part frånsäger sig uttryckligen alla underförstådda garantier, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, i största möjliga utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag..

Läs mer:

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

9.1. Begränsning av ansvar.

Kunden förstår och godkänner uttryckligen att Tjänsteleverantören inte ska vara ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Tjänsteleverantören har informerats om möjligheten av sådana skador) som uppkommer för kunden eller tredje part, oavsett om det rör sig om en talan om avtal eller skadeståndsrätt, som uppstår till följd av deras åtkomst till eller användning av tjänsterna eller obehörig åtkomst till tjänsterna.

Läs mer:

GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

10.1. Avtalets giltighetstid.

Detta avtal börjar gälla från och med den dag då kunden accepterar det och ska gälla tills alla abonnemang som beviljats enligt detta avtal har löpt ut eller sagts upp.

10.2. Startdatum

Om inget annat avtalats börjar prenumerationen den dag då kunden köper prenumerationstjänsten.

10.3 Prenumerationsperiod

Om inget annat överenskommits ska Abonnemangsperioden för varje Abonnemangsplan vara månadsvis och sträcka sig över en inledande period på 12 på varandra följande perioder..

10.4 Förnyelse

Om inget annat avtalats förnyas abonnemangsplaner automatiskt för 12 på varandra följande perioder om inte någon av parterna ger den andra parten minst 60 dagars varsel om att inte förnya abonnemanget före utgången av den ursprungliga abonnemangsperioden eller en eventuell förnyelseperiod. Om inget annat avtalats ska priset under en sådan förnyelseperiod vara det avtalade priset för den specifika abonnemangsplanen.

10.5 Uppsägning av grundad anledning.

En part kan säga upp detta avtal av en orsak: (i) efter 30 dagars skriftligt meddelande till den andra parten om en väsentlig överträdelse av detta avtal, om överträdelsen inte har åtgärdats efter utgången av denna period, eller (ii) om den andra parten blir föremål för en konkursansökan eller ett annat förfarande som rör insolvens, konkursförvaltning, likvidation eller överlåtelse till förmån för fordringsägare.

10.6 Återbetalning eller betalning vid uppsägning.

I händelse av uppsägning av kunden på grund av orsak ska tjänsteleverantören återbetala alla förbetalda avgifter till kunden för den återstående löptiden för alla abonnemang efter uppsägningsdatumet. Om tjänsteleverantören säger upp tjänsten av en viss anledning ska kunden betala alla obetalda avgifter för den återstående löptiden för alla beställningsformulär efter uppsägningsdatumet. En uppsägning får inte i något fall befria kunden från skyldigheten att betala avgifter som ska betalas till tjänsteleverantören för perioden före uppsägningens ikraftträdande.

10.7 Data.

Vid uppsägning kommer alla kunduppgifter inte längre att vara tillgängliga. Tjänsteleverantören kommer inte att behålla eller göra kunddata tillgängliga och kommer därefter, om inte lagen förbjuder det, att radera alla kunddata från sina system eller på annat sätt i tjänsteleverantörens besittning eller kontroll.

10.8 Fortsatta bestämmelser.

Alla relevanta villkor som anges i detta avtal ska fortsätta att gälla efter uppsägning eller upphörande av detta avtal.

Läs mer:

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

11.1 Samtycke till tillämplig lag och jurisdiktion.

Varje part samtycker till tillämplig lag i Irland utan hänsyn till lagval eller lagvalsregler och till de behöriga domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Läs mer:

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12.1. Överensstämmelse med exportreglerna.

Vardera parten ska följa exportlagarna och -bestämmelserna i de tillämpliga jurisdiktionerna när den tillhandahåller och använder tjänsterna. Utan att begränsa det föregående, (i) försäkrar och garanterar varje part att den inte finns med på någon lista över personer eller enheter som är förbjudna att ta emot export och (ii) kunden ska inte tillåta användare att få tillgång till eller använda tjänsterna i strid med något exportembargo, förbud eller begränsning.

12.2. Avstående och kumulativa rättsmedel.

Ingen underlåtenhet eller fördröjning av någon av parterna att utöva någon rättighet enligt detta avtal ska utgöra ett avstående från denna rättighet. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal ska de åtgärder som anges i detta avtal komplettera och inte utesluta alla andra åtgärder som en part kan vidta enligt lag eller i rättvisan.

12.3. Severability.

Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i detta avtal strider mot lagen, ska bestämmelsen ändras av domstolen och tolkas så att den ursprungliga bestämmelsens mål uppnås i den utsträckning som lagen tillåter, och de återstående bestämmelserna i detta avtal ska förbli i kraft.

12.4. Uppdrag.

Ingen av parterna får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga samtycke i förväg (vilket samtycke inte får hållas tillbaka utan rimlighet), vare sig enligt lag eller på annat sätt. Utan hinder av det föregående får endera parten överlåta detta avtal i sin helhet (inklusive eventuella beställningsformulär) utan den andra partens samtycke till sitt dotterbolag eller i samband med en fusion, ett förvärv, en företagsreorganisation eller en försäljning av alla eller i stort sett alla sina tillgångar utan att en direkt konkurrent till den andra parten är inblandad. Endera partens enda åtgärd vid en påstådd överlåtelse av den andra parten i strid med denna punkt ska vara, enligt den icke överlåtande partens val, uppsägning av detta avtal genom skriftligt meddelande till den överlåtande parten. Med förbehåll för ovanstående ska detta avtal vara bindande för och gynna parterna, deras respektive efterträdare och tillåtna rättsinnehavare.

12.5. Fullständig överenskommelse.

Detta avtal och eventuella beställningsformulär utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag eller framställningar, skriftliga eller muntliga, om deras innehåll. Ingen ändring, komplettering eller avstående från någon bestämmelse i detta avtal ska vara effektiv om den inte görs skriftligen och antingen undertecknas eller accepteras elektroniskt av den part mot vilken ändringen, kompletteringen eller avståendet ska verkställas. I den mån det finns en konflikt eller inkonsekvens mellan bestämmelserna i detta avtal och ett beställningsformulär ska dock bestämmelserna i beställningsformuläret ha företräde. Utan hinder av något annat i detta avtal är inga villkor som anges i kundordern eller något annat beställningsdokument (förutom beställningsblanketterna) införlivade i eller utgör en del av detta avtal och alla sådana villkor ska vara ogiltiga.